Hans Nilssons Blogg
Åmotforsborna får betala Valfjällets förluster

Eda kommun vill bilda ett koncernbolag. Avsikten är att flytta vinster från Eda Energi AB till Eda Bostads AB och Valfjället för att komma undan skatt. Både Söderberg (C) och Jessen (S) har i kommunstyrelsen talat sig varma för skatteplanering. Vilka signaler sänder det till Edaborna?

Den nya lagen om allmännyttiga bostadsföretag förbjuder kommunen att täcka förluster i Eda Bostads AB. Ett mycket lönsamt Eda Energi, med all sin verksamhet i Åmotfors, får lämna bidrag till Valfjället som går med förlust.

Av Sveriges 255 kommuner med fjärrvärme är Eda bland de dyraste. 250 kommuner har lägre fjärrvärmetaxor.  Enligt den oberoende Nils Holgersson rapporten är fjärrvärmen i Eda 17,5% högre än i Arvika.

Vi säger nej till bildande av ett koncernbolag. Förluster i Valfjället ska drabba alla edabor och inte bara fjärrvärmekunderna i Åmotfors. Bolag som inte bär sina kostnader ska säljas.

Ett koncernbolag ökar byråkratin i Eda till liten nytta. Kostnader för revisorer, styrelse, vd och administration är slöseri med pengar.

Fjärrvärmetaxorna i Eda bör sänkas till Arvikas nivå. Det underlättar för Eda Bostads AB och det blir billigare att bo i Åmotfors. Då behövs inget trixande för att komma undan skatt på övervinsterna. En kommun ska inte ägna sig åt skatteplanering.

Hans Nilsson (HEL)

»

Rösta för förändring i Eda

Din röst avgör om kommunen ska fortsätta med besparingar och försämringar som leder till färre invånare och minskade skatteintäkter. Alternativet är att rösta för förnyelse.

Hela Edas Lista går till val med ett brett program och 28 engagerade kandidater. Vi har erfarenheter av att arbeta i företag, skola och vård. Vår drivkraft är inte att fylla den egna plånboken utan att arbeta för kommunens bästa. Om vi får bestämma så kommer politikers möjligheter att ta ut dubbla ersättningar att slopas. Politikernas oskäliga pensioner avskaffas.

Barnomsorg och skola ska finnas nära där du bor. Våra beslut är långsiktiga. Dagens skolor finns kvar även i morgon.

Det gör ont att se hur äldrevården ständigt försämras. Nyligen kom sparförslag på 8,8 miljoner kronor. Konsekvenserna med utebliven veckodusch för de gamla och personal som sliter ut sig är oacceptabla.

En del partier ser invånarna från en helikopter. HEL utgår ifrån människors behov. Kommunens pengar ska användas där de är till störst nytta för de som bor i Eda. Bättre styrning och effektiviseringar i kommunhuset ger pengar till vård, skola och barnomsorg.

Bättre vägar och kommunikationer både inom kommunen och till Norge skapar förutsättningar för nya företag och boende på landsbygden.

Hela Eda ska leva. Det innebär att det är lika viktigt med barnomsorg i Skillingmark som läkare i Charlottenberg. Både mellanstadierna i Adolfsfors och Åmotfors samt högstadiet i Koppom ska finnas kvar. Varm och nylagad mat i vården serveras av personal som har tid att prata.

På söndag är det du som bestämmer. Ta vara på den chansen.

Hans Nilsson, Hela Edas Lista

»

Sveket mot barnen i SkillingmarkPrecis när alla trodde att det löst sig med barnomsorgen i Skillingmark så strular det till sig igen.

Kommunen skrev tidigt i somras ett kontrakt om att hyra lokaler för att ha förskola i friskolan. Skillingmarksborna har lagt ner hundratals timmar och byggt om lokalerna för att de ska passa till både barnomsorg och skola. I samma byggnad kan nu friskolans elever och personal samsas med förskolans barn och personal. Ett samarbete i en bra miljö tjänar alla på.

Allt borde vara frid och fröjd.

Nu börjar barn- och bildningsförvaltningen krångla till det. De har ställt till problem på 3 områden.

1) Tre 5-åringar i Skillingmark som är tidigt utvecklade har efter bedömning av rektor och lärare fått börja i förskoleklass. Avsikten är att de nästa år ska börja i första klass.

Förvaltningschefen åberopar skollagen och menar att Eda kommun inte ska betala någon ersättning till friskolan för dessa barn. Detta trots att ett barn i förskoleklass kostar 47 000 kr och ett barn i förskola kostar det dubbla. När barnen börjar skolan vid 6 års ålder så går de ett år mindre i barnomsorgen. Kommunen tjänar på detta även om man gör det anständiga och betalar friskolan för att de tar hand om barnen.

2) Matfrågan för förskolan är inte löst inför starten nästa vecka. Friskolan har ett kök där man lagar mat till sina elever. Som skattebetalare förstår både du och jag att den billigaste lösningen är att laga mat även till förskolan i samma kök. Vad är problemet? Båda parter måste förstå att ett samarbete tjänar alla på.

3) Hyreskontraktet visar tydligt vilka lokaler som förskolan disponerar. Strax före starten så kommer barnomsorgsrektorn på att lokalerna är för små. Hon vill då kunna använda ytterligare ett rum. Det går bra förutom några timmar i veckan, säger friskoleföreningen. Friskolan vill, precis som alla andra som hyr ut rum, ha betalt för det extra utrymmet. Kommunen tycker att de ska få utrymmet gratis och säger nej till att betala. Följden blir att 6 barn kommer att tvingas gå kvar hemma hos en dagmamma. Fast det är ju inte heller gratis.


På torsdag i nästa vecka har vi en politisk debatt inför valet i Åmotfors folkets hus. Det skulle inte förvåna mig om det kommer en hel hoper Skilligmarksbor dit och ställer politikerna mot väggen.

Mitt svar lyder såhär;

Naturligtvis ska friskolan ha betalt för alla barn som de har i undervisning. Även 5-årigingar i förskoleklass.

Mat till förskolan ska lagas i köket på skolan. Det blir billigast, bäst för miljön och den bästa kvaliteten på maten.

Om kommunen vill utnyttja mer utrymme i skolan så ska vi naturligtvis betala för den ytan. Eda kommun är inte en kommun som inte vill göra rätt för sig! Tiggeri gynnar ingen varken friskola eller kommunen.

Hans Nilsson
www.helaedaslista.se

»

Monument över en misslyckad politik

600 000 kr direkt i avloppet
Med tre månader kvar till valet så har ett rött toaletthus byggts i järnvägsparken i Charlottenberg. Toaletten kostar enligt budgeten 600 000 att bygga och en oredovisad summa att driva varje år. Den kommer för en lång tid framöver att stå som ett monument och påminna folk om socialdemokraternas misslyckade politik.

Toalettbygget är som att spola ner pengarna i avloppet. Charlottenbergs centrum har inte längre behovet av fler toaletter. De som fattat beslutet har tydligen missat att gränshandeln har flyttat till ett stort köpcenter på andra sidan järnvägen.

Det finns sen tidigare toalett inne på järnvägsstationen 70 meter från den nybyggda. Nödiga har även möjlighet att uträtta sina behov på folkets hus, biblioteket och på flera affärslokaler längs Storgatan. I stället för att bygga en ny toalett så skulle skyltningen till befintliga toaletter ha gjorts bättre.

Toalettmonumentet är bara ett i raden av okänsliga felsatsningar. På senaste fullmäktige återinförde sossarna och de borgerliga försörjningsstödet till det avgående kommunalrådet. Som om det inte var nog så såg man till att kommunens kostnader ökar med 527 000 kr på en 10-års period. I värsta fall kan det komma att kosta 2,8 miljoner. Varför ska en fullt arbetsför politiker försörjas av skattebetalarna fram till 65-års dagen? Det är för mig en gåta. I stället vill man försämra för de svaga i samhället.

Det tog 8 månader att få till en lösning för en ny förskola i Skillingmark. Ombyggnaden av lokalerna där kostar 400 000 kr.

Tack vare ett starkt folkligt engagemang lyckades vi stoppa nedläggningen av högstadiet i Koppom.

Skolan i Adolfsfors angrips var tredje månad. När ska elever och föräldrar i Köla få arbetsro?

Barn- och bildningsförvaltningens senaste plan som presenterades i torsdags lägger ner mellanstadierna på Gärdeskolan i Åmotfors och i Adolfsfors. Planens underrubrik känns nästan som ett hån mot de drabbade; ”Ökad kvalité till minskad kostnad!!!

Statistik över studieresultat i kommunens skolor visar att elever i små skolor lyckas bäst. Eleverna på Adolfsfors skolan har lyckats bäst av eleverna i Eda på de nationella proven. Någon riktig beräkning på hur mycket pengar som sparas på att lägga ner mellanstadierna presenteras inte.

I tider med dålig ekonomi är det ännu viktigare att noga tänka över vad pengarna satsas på.

För mig är det solklart. Kommunens pengar ska satsas på barnen och de gamla. Vi har inte råd med att bygga monument, att politikerna ger varandra frikostiga förmåner eller betala pengar till flygplatser i andra kommuner.

Hans Nilsson
www.helaedaslista.se

Konstnären Mia Neranders tolkning av toalettmonumentet.

»

Dubbla budskap om högstadiet

Nu har frågan om en folkomröstning om antalet högstadier i Eda kommun avgjorts i första instans.

Socialdemokraterna och de borgerliga i kommunstyrelsens arbetsutskott påstår följande den 18 maj:

”Så länge det finns ett rimligt elevunderlag för att driva befintliga skolor samt att arbetsmiljö och kvalitet kan garanteras är inte frågan aktuell och därmed avslås motionen.”

Två dagar senare på barn- och bildningsnämndens sammanträde den 20 maj yrkar de socialdemokratiska ledamöterna:

”En omorganisation av Adolfsfors skola och en nedläggning av högstadiet i Koppom möjliggör ett antal förbättringar och effektiviseringar både ekonomiskt och kvalitetsmässigt.”

På barn- och bildningsnämndens möte den 18 mars antogs en långsiktigplan för BoB:s verksamhet. I den står det att det år 2013 ska finnas ett högstadium i Eda kommun. Det var de borgerliga partiernas plan som antogs men socialdemokraterna hade samma skrivning. Så länge högstadienedläggning finns kvar i den långsiktiga planen så hämmar det utvecklingen i den södra delen av kommunen.

Både socialdemokraterna och de borgerliga kommer med dubbla budskap. I barn- och bildningsnämnden vill de lägga ner högstadiet i Koppom och i kommunstyrelsen påstår de att frågan inte är aktuell.

Hela Edas Lista motion om folkomröstning förlorade i kommunstyrelsen den 1 juni med röstsiffrorna 1 mot 10.

Frågan får sitt slutgiltiga avgörande av fullmäktige den 16 juni. Vi får hoppas att alla de andra partierna har pratat ihop sig och ansluter till Hela Edas Listas åsikt att båda kommunens högstadieskolor ska bevaras. Då måste även barn- och bildningsnämnden ändra sin långsiktiga plan på mötet den 17 juni.

Hans Nilsson
www.helaedaslista.se

»

Politiska lycksökare har inget att hämta i Eda

Eda kommun har tagit ett steg på vägen mot att bli en mera ekonomiskt jämlik kommun.

På initiativ av Hela Edas Lista avskaffade kommunfullmäktige politikers visstidspensioner. Visstidspensioner är ett sorts försörjningsstöd för före detta politiker som kostar skattebetalarna miljonbelopp.

Politiker ska inte ha några extra pensioner eller förmåner. Det finns ingen anledning till att skattebetalarna ska försörja politiker som avslutat sitt politiska uppdrag. De får skaffa sig ett nytt jobb precis som alla andra.

Socialdemokraterna påstår att det bryter mot lagen att ta bort visstidspensionen. De borde vara mer bekymrade över att kommunen bryter mot skollagens bestämmelser om närhetsprincipen inom barnomsorgen.

Ingen ska förlora ekonomiskt på sitt politiska engagemang. Men de som använder politiken för att bli rika har hamnat på fel plats.

Politikerna i Eda har själva beslutat om regler så att det är möjligt att ta betalt av kommunen två gånger för samma timmar. När detta satts i system så har ett par politiker kunnat mjölka kommunen på hundratusentals kronor varje år. Om detta är lagligt så är det i alla fall moraliskt förkastligt.


Hans Nilsson
www.helaedaslista.se


»

Jag skäms på alla politikers vägnar

På barn- och bildningsnämndens möte den 20 maj lyckades ordföranden återigen förhala beslutet om förskolan i Skillingmark. Frågan har varit aktuell sen september 2009. Nämnden förbjöds diskutera det föreslagna hyreskontraktet med friskolan. Det var endast finansieringen som var uppe på dagordningen.

Avvecklingspartiet socialdemokraterna kom med samma gamla krav som tidigare; lägg ner skolverksamheten i Adolfsfors och högstadiet i Koppom.

Vad har de för ideologi som vill lägga ner Adolfsfors, den bästa skolan i kommunen. Är det ett mål att ingen skola får vara bättre än den andra?

Varför tycker de att skolbarnen ska tvingas åka buss över en timme på morgonen och en timme på kvällen?

Jag tycker att föräldraengagemang ska uppmuntras. Alla skolor behöver bli bättre. Eda kommun har tjänat stora pengar på föräldrarnas ideella insatser i Adolfsfors, Skillingmark och Bysjön.

Med de siffror som jag fått ifrån förvaltningen kunde jag visa mötet att förskoleplatserna i Skillingmark blir billigare än i kommunens övriga förskolor. Var ligger då problemet?

Naturligtvis så blir en förskola dyrare än att ha barnen hos dagmammor. Det har inte hindrat kommunen att på andra ställen minska platserna hos dagmammor och öka förskoleplatserna.

Mina beräkningar visar att det blir en kostnadsökning på 416000 kr för att starta förskolan i Skillingmark. I förskolan ryms även de barn som nu står i kö till barnomsorgen. Dessutom kan man ta hand om 7 fritidsbarn.

Visst finns det pengar till finansiering. Ta de 189000 kr som skulle ges bort för att täcka förluster vid Karlstads flygplats. Lägg till de 228000 kr om året som kommunstyrelsen beslutade att ge som försörjningsstöd till det nuvarande kommunalrådet, om väljarna vill ha någon annan på den posten. Fast på politikerspråk så kallas det för visstidspension och inte försörjningsstöd.

Fem representanter från Skillingmarkbygdens Friskola Ekonomisk Förening fanns på plats på mötet. Jag bad att de skulle få berätta för nämnden hur de tänkt sig ombyggnaden. Ordföranden sa nej. Det var för övrigt samma ordförande som på förra mötet lät två andra föräldraföreningar komma och prata inför nämnden. Men det kanske är lättare att få komma till tals om man har de ”rätta” åsikterna.

Jag bad att mötet skulle ajourneras. När så blev fallet gav jag ordet till folket från friskolan.

Förvaltningschefen och de socialdemokratiska ledamöterna lämnade demonstrativt lokalen. Jag hade inte väntat mig ett sådant barnsligt beteende av vuxna människor.

Jag vill be alla som bor i Skillingmark om ursäkt för att kommunen på åtta månader inte har lyckats trycka på startknappen för förskolan i friskolans lokaler. Jag skäms på alla politikers vägnar att ni lurades att applådera ett beslut som inte var verkligt.

Citatet; ”Barnomsorgen finns här från och med nu.” finns att läsa i Värmlands Folkblad den 24 april.

Tf förvaltningschefen säger i Arvika Nyheter; "Det är ett väldigt bra förslag. Det är bra lokaler och en bra utomhusmiljö. Hela tänket runtikring, hur man skulle kunna samverka tycker jag är bra."

I AN kan man också läsa; "Det blir ingen tillfällig flytt av barn till Adolfsfors. Istället får dagbarnvårdaren använda lokaler i friskolan om det behövs tills det löser sig med en förskola."

Trots det som utlovades vid stormötet i Skillingmark tvingas nu tre stackars barn varje dag åka till barnomsorg i Adolfsfors.

Låt inte tjänstemän och politikers prestige stå i vägen för en lösning som gynnar alla. Skriv på hyreskontraktet nu så får kommunen en billig förskola. Barn och föräldrar får en förskola på hemmaplan.

Hans Nilsson
www.helaedaslista.se


»

Vem ska försörja en stackars politiker?

I dagens Sverige gäller arbetslinjen för samtliga mellan 19 och 65 år. Arbetslösa, sjuka och människor med försörjningsstöd riskerar att förlora sina inkomster om de inte vill ta vilket arbete som helst.

Eda kommun lever över sina tillgångar. Nedskärningar sker för barn och gamla. Ekonomichefen påminde på senaste kommunfullmäktige om nya sparkrav på 6 miljoner kronor.

Det är därför stötande att fullt arbetsföra politiker ska kunna försörjas av kommunen tills de fyller 65. Om (s) förlorar valet så kan det avgående kommunalrådet, under de kommande 10 åren, komma att kosta skattebetalarna 2,8 miljoner kronor i visstidspension och löneskatt.

På kommunstyrelsemötet den 4 maj så röstade både de borgerliga och de socialdemokratiska ledamöterna för att höja politikerpensionen. Jag ville helt slopa den. Hur det gick? Mitt förslag förlorade med en röst mot nio.

Det är ingen stor uppoffring att ta ett jobb som kommunalråd med 43000 kr i månadslön. Den som haft det jobbet och suttit sin period borde kunna gå ut på arbetsmarknaden och söka jobb som alla andra. När jag sagt detta så undrade politikern i stolen bredvid:

”Vilken värld lever du i? 43000 kr i månaden är ingen hög lön.”

Jag tror att jag har en bättre verklighetsförankring än vad han har. En uppsagd undersköterska med mindre än halva kommunalrådslönen får några månaders uppsägningstid. En toppolitiker, som blir uppsagd av väljarna, kan leva gott resten av livet på skattebetalarnas bekostnad.

Med sådana politiker faller slagorden från 1 maj om solidaritet och rättvisa platt till marken.

Hans Nilsson i Söpple
www.helaedaslista.se

»

Hur ska en politiker vara?

”Ärlig”, ”rakryggad”, ”våga stå för sina handlingar”. Det är ord som jag tror folk kommer att tänka på.

I Arvika Nyheter i fredags gavs prov på raka motsatsen.

De vars förslag handlar om att köra barn som kollin runt om i kommunen, börjar helt plötsligt att prata om miljö, närhetsprincipen och omtanke om småbarnsföräldrar.

De som ville lägga ner musikskolan och två bibliotek, börjar helt plötsligt prata om kultur.

De som förhalat tillkomsten av förskolan i Skillingmark, börjar helt plötsligt tala om barnsomsorg.

De som vill stoppa in alla högstadieelever i en skola, börjar helt plötsligt att tala om omtanke om barn, elever och föräldrar.

Jag hoppas att det är en verklig omvändelse. I så fall ska det bli roligt att gå på barn- och bildningsnämndsmötet den 20 maj. Då kan vi med stor majoritet: 

  • Godkänna hyresavtalet och starta förskolan vid Skillingmarkbygdens friskola.
  • Fatta beslut om att Adolfsfors skola ska få finnas kvar utan att ideligen känna sig hotad av klåfingriga tjänstemän och politiker.
  • Undanröja alla hot som funnits mot biblioteken och musikskolan.
  • Skrota den långsiktiga planen och klart slå fast att det även i fortsättningen ska finnas två högstadieskolor i kommunen. 

För visst är det väl så, att ord i pressen ska avspegla sig i verkliga handlingar?

»

Var allt bara en illusion?

På stormötet i Skillingmark krävde folket att få sin förskola. Att låta barnen åka 34 km extra varje dag för att gå på förskola i Adolfsfors var uteslutet.

Förvaltningschefen antydde att kostnaden för förskolan i Skillingmark skulle hamna på runt 1,4-1,5 miljoner kronor. Det är flera hundratusen billigare än genomsnittskostnaden, för samma antal barn, i kommunen. Var ligger då problemet?

Ordföranden i barn- och bildningsnämnden intervjuades i Värmlandsnytt kvart över sju sändning. Då talade hon om att det inte finns några pengar till förskolan.

Skillingmarksborna förklarade varför det är absolut tvunget för bygden att ha en förskola. Efter intensivt telefonerande med kommunalrådet bad ordföranden i BoB tjänstemännen komma ut för en överläggning. Vad som hände sen beskriver Värmlands Folkblad så här:

” Beskedet kom lika överraskande som avgörande målet i en ishockeyförlängning.
– Barnomsorgen finns här från och med nu, förklarade Kathy Överby-Nilsson, ordförande i barn och utbildningsnämnden i Eda.”


Jag och de flesta andra tolkade det som att kommunalrådet hade lovat att ta fram nya pengar för att finansiera förskolan i Skillingmark.

Det är därför mycket förvånande att läsa artikeln i VF. (Den finns här.) Där står att Barn- och bildningsnämnden fortfarande måste hitta pengarna i sin egen budget. Då har ju inget hänt. Vi är tillbaka till ruta ett med en förvaltningschef som inte lyckas, med sitt uppdrag från nämnden, att komma med vettiga finansieringsförslag.

Varför kom ordföranden i BoB in på mötet och sken som en sol och förklarade att nu hade allt ordnat sig, om hon inte fått löfte om mer pengar från kommunalrådet? Då var ju deras telefonsamtal helt meningslöst.

En sak är säker; Det måste bli ett slut på försöken att ställa skola mot skola och transportera elever som kollin runt om i kommunen.

Inga fler skolnedläggningar ska ske. Närhetsprincipen i skollagen gäller även i Eda kommun.

Om det verkligen är så att det inte finns något att spara på inom barn- och bildningsnämnden då är pengarna fel fördelade mellan nämnderna. För uppenbarligen fattas det inga pengar när man vill betala 189000 kr om året till Karlstad flygplats eller när vissa politiker tillåts ta betalt av kommunen två gånger för samma timmar.

Jo, en viktig sak hände på mötet i torsdag. Skillingmark har fått löfte om att få sin förskola placerad på friskolan. Det bevittnade både folket i bygden, press och tv. Nu är det bara för kommunen och friskoleföreningen att snabbt förhandla fram ett avtal om hyran så att ombyggnaden kan påbörjas.

Hans Nilsson i Söpple
www.helaedaslista.se

»

Låt folk ta makten över politiken

I kväll var det stormöte på Skillingmarkbygdens friskola. Folket i bygden är arga för att politikerna inte lyckats skaffa pengar till en ny förskola i Skillingmark.

På mötet presenterade jag Hela Edas Listas ståndpunkt. Vi vill att det ska finnas en förskola i friskolans lokaler. Det är viktigt för kommunen att det går att bo i hela Eda. Skola och barnomsorg måste finnas i alla kommundelar för att barnfamiljer ska kunna bo där.

I ett halvår har förskolan i Skillingmark förhalats för att det fattas 400 000 kr. Samtidigt beslutas det att bygga en offentlig toalett för 600 000 kr i Charlottenberg. Vi lyckades i kommunstyrelsen stoppa ett förslag om att skicka 189 000 kr varje år till en flygplats i Karlstad. Ibland finns det inga pengar. Andra gånger finns det hur mycket pengar som helst. Mycket underligt.

Min lösning är att Eda kommuns pengar ska användas till det som gör mest nytta för de som bor i Eda. Barnen i Skillingmark behöver sin förskola. De ska inte behöva åka flera mil för att få sin barnomsorg.

Ett sätt att hitta pengar till förskolan är att ta bort politikernas dubbla ersättningar. Reglerna tillåter politiker att både få ersättning för förlorad arbetsinkomst och samtidigt för samma timmar få ut sammanträdesarvode. Några få politiker utnyttjar detta till max. Andra förstår att det är stötande att berika sig på skattebetalarnas bekostnad.

Det hårda trycket från folket i Skillingmark gjorde att det helt plötsligt blev en helomvändning på mötet. Ordförande i Barn- och bildningsnämnden ringde till kommunalrådet som lovade att hitta pengar för att barnen skulle få stanna i Skillingmark.

Nu är det förhoppningsvis slut med politikers trixande. Vi vill inte ha fler försök att spela ut olika skolor mot varandra. Alla skolor i kommunen behövs för att det ska gå att leva i hela Eda.

Och du – glöm inte att skriva på listan för att få till en folkomröstning om att behålla båda högstadierna i kommunen. Tillsammans vinner vi den frågan också.

Hans Nilsson i Söpple
www.helaedaslista.se

»

Rädda högstadiet från nedläggning

Barn- och bildningsnämnden beslutade på sitt möte i mars att anta långstidsplanen som bland annat innehåller att högstadiet i Koppom läggs ner 2013. Beslutet antogs med röstsiffrorna 10 mot 1. Bara Hela Edas Lista röstade för att behålla kommunens båda högstadieskolor.

Alla högstadieelever i Eda kommun får det sämre om de ska trängas ihop på ett ställe. Det finns en mängd argument för att ha kvar båda högstadieskolorna. En del argument finns på www.helaedaslista.se. Där finns även en namninsamlingslista som du kan skriva ut och samla in namn. Det kommer också att finnas listor utlagda i affärer, på bensinmackar och andra ställen där folk finns.

Om minst 5 % av kommunens röstberättigade (350 personer) skriver på listorna måste kommunfullmäktige ta upp frågan. Tyvärr så får inte de som det verkligen berör, barnen, skriva på. Men du som inte har fyllt 18 år kan hjälpa till genom att övertyga vuxna i din omgivning att det är viktigt att skriva på.

»

Stôlligheter

Jag kan, som ny i kommunpolitiken, inte låta bli att förundras över alla stôlligheter.

Ibland finns det inga pengar alls att använda. Det argumentet används oftast när man vill skära ner och försämra för barn och gamla.

Nästa stund finns det hur mycket pengar som helst att använda på storslagna projekt. Fortfarande saknas det 400000 kronor för att få igång ett dagis i Skillingmark. Samtidigt vill man betala 189000 kronor för att täcka förluster vid Karlstad flygplats. Edabornas flygplatser ligger i Norge.

En annan fråga som kommunstyrelsens arbetsutskott, bestående av sossar och centerpartister, förordar är att Eda kommun tillsammans med fyra andra kommuner ska vara med och täcka förluster vid ett nytt resecentrum i Karlstad. Kommunernas ansvar kan bli upp till 150 miljoner kronor.

Jag tycker inte att vi ska betala för flygplats och resecentrum i Karlstad. Min politiska filosofi är enkel:

Alla skattepengar i Eda kommun ska användas där de gör störst nytta för de som bor i kommunen. Ett dagis i Skillingmark är mycket viktigare än en flygplats i Karlstad

Nu får det vara slut med alla stôlligheter! »

En skola räddad

I går hade vi ett långt möte i Barn- och bildningsnämnden. Jag känner mig stolt över att som politiker varit med och räddat Adolfsfors skola. Det bästa är att hela bygden har engagerat sig för sin skola. Föräldrar och andra frivilliga har lagt ner tusentals timmar på att bygga upp en fin skola. Det hade varit förskräckligt om klåfingriga politiker skulle ha stängt skoldelen i Adolfsfors.

Det går inte att spela schack med skolor och använda barn som schackpjäser som går att flytta hit och dit.

Det var mycket på mötet igår som gjorde mig arg. Allra argast blev jag när skolrådet på Gunnarsbyskolan och skolrådet på Gärdeskolan fick komma och säga vad de tyckte. I och för sig så är det bra att föräldrarna får säga sin mening. Men varför var inte föräldrarepresentanter från Hierneskolan inbjudna? Skamligt!!

Nästa skola att rädda är högstadiet på Hierneskolan. Socialdemokraterna och de borgerliga partierna är överens om att det räcker med ett högstadium i Eda kommun.

Det finns många argument för att behålla båda kommunens högstadieskolor. Om alla elever ska stuvas in på Gunnarsbyskolan så leder det till att: 

  • Många elever får lång resväg – som längst 44 km. De får mindre tid till läxor och fritidsaktiviteter.
  • Klasserna blir stora. Lärarna får mindre tid för varje elev. Ordningsproblemen ökar. 
  • Matsalen, korridorer, toaletter, laborationssalar, slöjd- och hemkunskapssalar räcker inte till.
  • Gunnarsbyskolan måste byggas till för att få plats med alla elever. Det kostar mycket pengar.
  • Inga barnfamiljer kommer att flytta till södra delen av kommunen om Koppoms högstadium försvinner.

Jag ska göra allt jag kan för att det även i fortsättningen ska finnas två högstadieskolor i Eda kommun.För ett HELare Eda
Hans Nilsson i Söpple

»

Nu struntar jag i politiken

Jag glömmer bort snikna politiker som tar ut dubbla ersättningar och skor sig på skattebetalarnas bekostnad.
Jag glömmer bort skithus för 600000 kronor som ska byggas i onödan.
Jag glömmer bort betongpolitiker som prioriterar byråkratin framför vården, barnomsorgen och skolan.

I alla fall tills jag kommer hem den 16 januari. Då tar vi nya tag för ett bättre år 2010.

»Chefredaktör: Patrik Gren | Kulturredaktör: Allis Englund | Webbredaktör: Elin Nilsson | Ansvarig utgivare: Pernilla Skarfält

Switch to our mobile site